Egzaminy i rekrutacja

Terminy egzaminów 2017:

Egzaminy dla kandydatów na studia I stopnia
10.07.2017, godz. 9:00 – Egzamin praktyczny z rysunku
10.07.2017, godz. 13:00 – Rozmowa kwalifikacyjna (dotyczy kandydatów ze starą maturą i cudzoziemców)
11.07.2017, godz. 9:00 – Egzamin praktyczny z malarstwa

Egzaminy dla kandydatów na studia II stopnia
18.07.2017, godz. 9:00 – Egzamin praktyczny z rysunku
19.07.2017, godz. 9:00 – Rozmowa i przegląd prac

 

Rekrutacja uzupełniająca

Egzaminy dla kandydatów na studia I stopnia
20.09.2017, godz. 9.00 – Egzamin praktyczny z rysunku
21.09.2017, godz. 9.00 – Egzamin praktyczny z malarstwa, rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów ze starą maturą

Egzaminy dla kandydatów na studia II stopnia
20.09.2017, godz. 9.00 – Egzamin praktyczny z rysunku
21.09.2017, godz. 9.00 – Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac (na studia II stopnia)

Wymagania

Studia I stopnia

Kandydaci z „nową maturą”

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i egzamin praktyczny.

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

egzamin praktyczny

0,7

2

przedmiot do wyboru

Pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

 

Uwzględniany jest jeden z przedmiotów (do wyboru), który daje największą liczbę punktów: historia sztuki, historia, język polski lub język obcy.

Uwaga: kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa są sprawdzianem wrażliwości estetycznej
i praktycznych umiejętności plastycznych:

  • rysunek (5-godzinne studium postaci)
  • malarstwo (5-godzinne studium martwej natury)

Na egzamin należy przynieść ze sobą materiały niezbędne do realizacji zadania (rysunek: brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki;

malarstwo: zagruntowane podobrazie 100 x 70 cm, zalecane farby akrylowe, gwasze, tempery lub inne, pędzle, pojemnik na wodę).

 

Kandydaci ze „starą maturą”

Wymagania rekrutacyjne: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna z wybranych zagadnień z historii sztuki i kultury.

 

Lp.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

1

egzamin praktyczny

0,7

2

rozmowa kwalifikacyjna

0,3

 

Studia II stopnia

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):
Program edukacyjny kierowany jest do absolwentów studiów I stopnia. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje:
– dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych,
– potrafi świadomie i samodzielnie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego z zakresu studiowanych dyscyplin artystycznych,
– potrafi świadomie dokonać wyboru właściwej techniki oraz sprawnie się nią posługiwać w trakcie realizacji projektów artystycznych,
– posiada umiejętności warsztatowe i doświadczenie pozwalające na swobodną realizację indywidualnych projektów artystycznych z zakresu studiowanych dyscyplin,
– posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych,
– zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych.
UWAGA
Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się poza formalnego i nieformalnego) nie uzyskał części ww. kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
Wymagania rekrutacyjne:

Egzamin z rysunk i przegląd prac z rozmową kwalifikacyjną:

LP. Jednostka kwalifikacyjna i waga
1 egzamin z rysunku* 0,5
2 przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna** 0,5
* Egzamin z rysunku
– 5 godzinne (godziny lekcyjne) studium postaci. Na egzamin należy ze sobą przynieść następujace materiały: brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki.
** Przegląd prac:
– kandydat przynosi i prezentuje 10 rysunków i 10 prac z różnych dyscyplin plastycznych prezentujących możliwości kandydata (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, multimedia, fotografia, struktury wizualne, projektowanie graficzne, instalacja itp.). Dodatkowo kandydat może zaprezentować prace, a także dokumentacje prac w cyfrowym zapisie,
– rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury.

Wszystkie egzaminy odbywają się w budynku Wydziału Sztuki przy ul. Wrocławskiej 4 w Opolu