Lektorat języka obcego SJO UO – informator na rok akademicki 2023/2024
►Lektorat trwa 2 semestry i kończy się obowiązkowym egzaminem na poziomie B2 (matura podstawowa z języka obcego to poziom A2/B1, matura rozszerzona to B2/C1).
►Wykonaj test diagnostyczny do grudnia I semestru studiów. Znajdziesz taki test na platformie e-learningowej. Dokonaj świadomego wyboru języka, gdyż będzie on kontynuowany przez cały okres studiów. Test diagnostyczny możesz wykonać wcześniej – wejdź na stronę www.sjo.uni.opole.pl i sprawdź się już dziś!
►Możesz zrealizować lektorat pomiędzy II a V semestrem studiów licencjackich/magisterskich. Twój wybór. Pamiętaj, że powinny to być dwa następujące po sobie semestry tego samego języka, a najpóźniej musisz rozpocząć lektorat na IV semestrze swoich studiów!
►Masz możliwość wydłużyć lektorat uprzednim kursem wyrównawczym na poziomie B1 (2 semestry przed kursem właściwym) lub B1+ (1 semestr) za dodatkową opłatą (za każdy semestr).
►Jeśli jesteś studentem filologii obcej możesz skorzystać z intensywnych kursów wyrównawczych z języków romańskich (poziomy nizsze niż B2)
►Punkty ECTS za lektorat (razem: 7, po 3 pkt za każdy semestr + 1 pkt za egzamin – 3+3+1) są zaliczane na IV i V semestrze studiów.
►W ofercie SJO są następujące języki do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski.
►Rejestracja na lektoraty odbywa się co semestr w formie elektronicznej, na miesiąc przed następnym semestrem. Informacje publikowane są na stronie SJO; ZATWIERDZENIE rejestracji jest to termin, kiedy następuje przyjęcie do grupy; pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają studenci lat starszych.
►Istnieje możliwość uzyskania zaliczenia lektoratu z przepisu; UWAGA – do grupy PRZEPIS LEKTORATU wpisują się tylko studenci posiadający odpowiednie uprawnienia, tzn. zaliczony lektorat na poziomie B2 na innym kierunku studiów w UO bądź na innej uczelni. Studenci tacy zgłaszają się po przepis do właściwego Koordynatora pod koniec każdego semestru; nie są przenoszeni automatycznie na kolejny semestr, muszą się rejestrować na każdy semestr samodzielnie.
►Możesz uzyskać też przepis egzaminu ogólnouczelnianego B2. Zapisujesz się do grupy PRZEPIS EGZAMINU(Z CERTYFIKATEM) jeżeli masz odpowiedni certyfikat B2 (lista certyfikatów uprawniających do przepisu znajduje się na stronie www.sjo.uni.opole.pl) albo do grupy PRZEPIS EGZAMINU – jeżeli jesteś uprawniony do przepisu egzaminu z innych studiów/uczelni; właściwy Koordynator również weryfikuje powyższe dokumenty. Tym samym przydzielone dwa żetony należy wykorzystać na inny język na dowolnym poziomie.
►Przepisu oceny z lektoratu lub egzaminu dokonuje się maksymalnie do 5 lat wstecz; absolwenci neofilologii otrzymują przepis bezterminowo.
►Dostajesz 2 żetony na 2 darmowe semestry nauki języka obcego oraz 1 żeton na egzamin końcowy. Są to żetony bezpłatne. Każdy następny żeton na lektorat jest płatny i kosztuje 250 zł.
►Studenci filologii obcych są zobowiązani do zaliczenia innego (niż kierunkowy) języka obcego na poziomie B2. Obowiązują ich ogólne zasady rejestracji na lektorat i egzamin albo zasady szczegółowe w zależności jaką filologię studiują.
►Studenci filologii angielskiej ze specjalizacją z językiem hiszpańskim obowiązkowo wybierają lektorat języka hiszpańskiego (poziomy B1/B2) podczas rejestracji zimowej w trakcie III semestru swojego toku studiów.
►Grupy tworzone są z minimalną liczbą studentów w ilości 15 uczestników.
► Kierunki takie jak Kosmetologia i Dietetyka z Wydziału Nauk o Zdrowiu podlegają ogólnym zasadom zapisów; studenci tych kierunków zapisują się na lektorat wybranego języka do zrealizowania na II roku studiów.
►Poza ogólnymi zasadami rejestracji pozostają: Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu (z wyjątkiem w/w kierunków), kierunek: Psychologia, niektóre kierunki Wydziału Nauk Społecznych (decyduje siatka godzin).
►SJO zaprasza także na dodatkowe lektoraty odpłatnie. Odwiedź nas przy Oleskiej 48 (III piętro), pok. 326.