Jakość kształcenia i strategia rozwoju

Misja i strategia rozwoju Wydziału Sztuki oraz Instytutu Sztuk Wizualnych UO

Wydział Sztuki
_____________________

Misja Wydziału Sztuki

Misją Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jest kształcenie studentów oraz prowadzenie działalności artystyczno-naukowej i edukacyjnej w obszarze sztuki – jej kreowania, upowszechniania i promocji, jak również jej opisywania i komentowania, a także kształtowanie środowiska artystycznego w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. 

 

Cele strategiczne Wydziału Sztuki (2021–2027)

 • Utrzymanie atrakcyjności i zainteresowania prowadzonym kierunkiem studiów.
 • Rozwijanie oferty dydaktycznej dostosowanej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-kulturowej i potrzeb rynku pracy.
 • Wzrost umiędzynarodowienia działalności artystyczno-naukowej i dydaktycznej.
 • Aktywna współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja, kreowanie i aktywizacja życia artystycznego i kulturalnego w regionie.
 • Utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze kształcenia artystycznego w regionie.  

 

Metody osiągnięcia celów strategicznych

 • Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej, doskonalenie metod dydaktycznych, utrzymanie pełnej funkcjonalności i atrakcyjności bazy aparaturowej, dostosowywanie siatek i programów studiów do potrzeb rynku pracy. 
 • Aktywna promocja oferty dydaktycznej wśród absolwentów szkół średnich, studiów pierwszego stopnia oraz pozostałych grup wiekowych.
 • Utworzenie nowych kierunków studiów oraz studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom rozwijającego się przemysłu kreatywnego.
 • Uruchomienie kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w języku angielskim 
 • Promowanie i intensyfikacja wymiany oraz mobilności studentów i pracowników Wydziału Sztuki oraz zagranicznych uczelni partnerskich, a także współpraca na różnych poziomach internacjonalizacji w ramach programu ERASMUS+.
 • Pogłębianie współpracy z obecnymi partnerami zewnętrznymi oraz pozyskiwanie nowych.

 

Co wyróżnia Wydział Sztuki na tle innych jednostek w Polsce i w Europie

 • Interdyscyplinarność prowadzonego kierunku studiów.
 • Zintegrowany zespół o wszechstronnych kompetencjach.
 • Powiązanie działalności artystycznej z naukową.
 • Rozległa i głęboka sieć powiązań z instytucjami kultury w regionie.

 

Instytut Sztuk Wizualnych
_____________________

Misja Instytutu Sztuk Wizualnych

Misją Instytutu Sztuk Wizualnych jest prowadzenie wysokiej jakości działalności artystyczno-naukowej oraz zapewnienie rozwoju kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej, a także kształtowanie środowiska artystycznego w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

 

Cele strategiczne Instytutu Sztuk Wizualnych (2021–2027)

 • Prowadzenie jak najwyższej jakość działalności artystycznej, pozwolającej na uzyskanie kategori B+ przy ocenie dorobku artystycznego w ramach ewaluacji.
 • Uzyskanie statusu dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki jako jednej z wiodących dyscyplin naukowych Uniwersytetu Opolskiego.
 • Wzmocnienie pozycji artystycznej Instytutu Sztuk Wizualnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 
 • Rozwój naukowo-artystyczny kadry. 
 • Wzrost umiędzynarodowienia prowadzonych badań w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

Metody osiągnięcia celów strategicznych

 • Wspieranie projektów artystycznych – szczególnie tych, prezentowanych w miejscach o dużym znaczeniu dla kultury oraz w renomowanych ośrodkach naukowych i artystycznych w kraju i zagranicą; publikacji z zakresu sztuki, wydawanych przez wydawnictwa o międzynarodowej renomie w środowisku artystycznym; także udziału w prestiżowych konkursach.
 • Unowocześnianie i rozbudowywanie zaplecza badawczego.
 • Aktywna działalność w ramach krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych. 
 • Wspieranie prac badawczych, związanych z uzyskiwaniem przez pracowników stopni i tytułów naukowych. 
 • Organizacja wydarzeń artystycznych, kulturalnych i naukowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Aktywna współpraca o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym z obecnymi partnerami zewnętrznymi, pozyskiwanie nowych oraz kreowanie i aktywizacja życia artystycznego i kulturalnego.
 • Pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych grantów, projektów i programów artystyczno-naukowych.
 • Komercjalizacja i wdrożenia wyników badań artystyczno-naukowych. 

 

Co wyróżnia Instytut Sztuk Wizualnych na tle innych jednostek w Polsce i w Europie

 • Interdyscyplinarność prowadzonej działalności artystycznej.
 • Zintegrowany zespół o wszechstronnych kompetencjach.
 • Powiązanie działalności artystycznej z naukową.
 • Rozległa i głęboka sieć powiązań z instytucjami kultury w regionie.
Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
Kadencja 2020–2024
 • dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO (przewodniczący)
 • dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
 • dr Ignacy Nowodworski
 • mgr Mateusz Domeradzki
 • Emilia Piątek (przedstawicielka studentów)

Kadencja 2020–2024

 • prof. Edward Syty (przewodniczący)
 • dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
 • dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
 • Aneta Pikuła (przedstawicielka studentów)

Kadencja 2017–2020

 • mgr Krzysztof Kowalski (przewodniczący)
 • dr Witold Pichurski
 • dr Bartłomiej Trzos
 • Bożena Czelakowska (przedstawicielka studentów)
Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
Kadencja 2020–2024
 • dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO (przewodniczący)
 • mgr Krzysztof Kowalski (pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia)
 • dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
 • dr Paulina Ptaszyńska
 • mgr Katarzyna Mular
 • Agnieszka Kołek (przedstawicielka studentów)

Kadencja 2020–2024

 • dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO (przewodniczący)
 • mgr Krzysztof Kowalski (pełnomocnik dziekana ds. Jakości Kształcenia)
 • dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO
 • dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
 • dr Paulina Ptaszyńska
 • mgr Mateusz Domeradzki
 • Wiktoria Marszałek (przedstawicielka studentów)

Kadencja 2017–2020

 • dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO (przewodniczący)
 • dr hab. Grzegorz Gajos
 • prof. Marian Molenda
 • Filip Nazim, Zuzanna Redka (przedstawiciel studentów)
Rada Instytutu Sztuk Wizualnych

Kadencja 2020–2024

– dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO (dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych)
– dr Paulina Ptaszyńska (z-ca dyrektorki Instytutu Sztuk Wizualnych)
– dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO (dziekan Wydziału Sztuki UO)
– dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO (z-ca dziekana Wydziału Sztuki UO)
– mgr Krzysztof Kowalski (koordynator kierunku na Wydziale Sztuki UO)
– prof. Marian Molenda
– prof. Edward Syty
– dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO
– dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO
– dr hab. Monika Kamińska, prof. UO
– dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
– dr Ignacy Nowodworski

Kadencja 2019–2020

– dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO (dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych)
– mgr Paulina Ptaszyńska (z-ca dyrektorki Instytutu Sztuk Wizualnych)
– dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO (dziekan Wydziału Sztuki UO)
– mgr Krzysztof Kowalski (koordynator kierunków na Wydziale Sztuki UO)
– prof. Edward Syty
– dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO
– dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
– dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO (Instytut Historii UO)
– dr Ignacy Nowodworski

Ocena pracowników Wydziału Sztuki – wyniki ankietyzacji

rok akademicki 2021/2022
semestr zimowy

rok akademicki 2020/2021
semestr letni
semestr zimowy

rok akademicki 2019/2020
semestr letni
semestr zimowy

rok akademicki 2018/2019
semestr letni
semestr zimowy

rok akademicki 2017/2018
semestr letni
semestr zimowy

Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących na Uniwersytecie Opolskim

Programy kształcenia, siatki studiów, efekty kształcenia