Teoria i Historia Sztuki

Za obszar nauczania teoretycznego, związanego z historią, teorią i krytyką sztuki odpowiedzialny jest dr hab. Kazimierz S. Ożóg. W skład bloku przedmiotów na obu poziomach kształcenia wchodzą wykłady i ćwiczenia mówiące o ikonosferze i antroposferze, dziejach sztuki, zagadnieniach analizy i krytyki jej wytworów oraz, przede wszystkim, proseminaria i seminaria pozwalające na pogłębione studia nad wybranymi zagadnieniami sztuki i zagadnień kulturowych. Efektem końcowym jest przygotowanie pracy dyplomowej na poziomie licencjackim i magisterskim.

Studenci uzyskują umiejętności sprawnego poruszania się w dziejach sztuki, poszukiwania odniesień i sensów w jej wytworach. Wzrasta ich świadomość tradycyjnych oraz nowoczesnych trybów tworzenia, obecności i obiegu artefaktów sztuk plastycznych, elementarnych zagadnień związanych z psychologią tworzenia, problemami współczesnej krytyki i świata sztuki, szczególnie w kontekście zmian zachodzących w komunikacji i wirtualności oraz bardzo ważnym kontekście społecznym. Nabywają też niezbędne kompetencje związane z mówieniem i pisaniem o sztuce i kreacji.

Na poziomie licencjackim proces dyplomowania wspierany jest dr Magdalenę Piejko-Płonkę z Instytutu Socjologii (Wydział Nauk Społecznych UO). Zaplecze stanowią dwie sale Collegium Artium: 1.05 (przystosowana do ćwiczeń i seminariów, z wyspowym układem stołów, mieszcząca 20 osób) oraz 1.09 (typowo wykładowa, dla maks. 45 osób). Pomieszczenia wyposażone są w rzutniki multimedialne i rolety, umożliwiające odpowiednie zaciemnienie sal.

Zajęcia

Wybrane zagadnienia ikonosfery

Kurs wstępny, prowadzony w 1. semestrze studiów przybliża specyfikę ikonosfery w jej szerokim rozumieniu, od kodów symbolicznych, artefaktów sztuki i kultury, poprzez otoczenie kreowane przez człowieka, jak i świat wizualny współczesnych mediów, filmu i przestrzeni internetu. Jego zadaniem jest rozbudzenie zainteresowania światem, dostrzegania interesujących elementów, rozumienia kodów symbolicznych otaczających człowieka w sferze obrazowej.

historia sztuki i analiza dzieła plastycznego

Trzy semestry (2.-4.) na trzyletnich studiach licencjackich przybliżają zagadnienia od sztuki pradziejów, starożytności i średniowiecza, poprzez kolejne style sztuki europejskiej nowożytnej, aż po kierunki i tendencje nowoczesności i współczesności. Wykłady obejmują wiedzę o terminologii, technikach i technologiach poszczególnych dziedzin sztuk plastycznych; specyfice poszczególnych epok, działalności i dokonaniach charakterystycznych twórców, zbiorach sztuki europejskiej, mentalności i postawach typowych dla historycznych szkół i tradycji kulturowych, powiązaniach sztuki i kreacji z polityką, religią i ekonomią. W ramach kursu realizowane są wyjazdy do muzeów i galerii – najczęściej tych znajdujących się we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.

sztuka współczesna

Kurs prowadzony w 1. semestrze studiów magisterskich uzupełniających. Jego celem jest przybliżenie zagadnień sztuki i twórczości po 1945 roku, aż do chwili bieżącej. Omawiane są na nim kierunki i nurty wynikające z doświadczeń europejskich i amerykańskich, jak i rodzime idee i postawy wynikające z uwarunkowań PRL-u i czasu transformacji. Charakter omawianego okresu w dziejach sztuki wymusza pewną interdyscyplinarność, zdarza się zatem że studenci są zmuszani do słuchania rock’n’rolla, oglądania odcinków starych kronik filmowych lub zachęcani do czytania poezji.

analiza dzieła z elementami krytyki artystycznej

Kurs o charakterze konwersatoryjnym, którego celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu sztuki współczesnej. Specjalistyczny opis, analiza i interpretacja wytworów sztuki XX wieku w zestawieniu z tekstami krytycznymi dają studentom możliwość poznania warsztatu i specyfiki działań współczesnych badaczy i komentatorów. Jednym z docelowych efektów jest umiejętność mówienia o sztuce współczesnej, jak i własnych dokonaniach twórczych.

Pracownicy

dr hab. Kazimierz Ożóg

profesor UO, kozog@uni.opole.pl