Komunikat nr 1/2017
Prodziekana Wydziału Sztuki
z dnia 20.09.2017 r.

Dotyczy: wprowadzenia elektronicznych obiegówek na Wydziale Sztuki

Na podstawie Decyzji nr 9/2017 Prorektora ds. kształcenia

i studentów z dnia 26.06.2017 postanawiam:

1. Obligatoryjną formę rozliczania studentów poprzez stosowanie elektronicznej karty obiegowej dla absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

2. Dziekanat udostępnia w systemie USOS studentowi elektroniczną kartę obiegową w dniu rejestracji pracy dyplomowej,

3. Dziekanat weryfikuje należności wobec Uniwersytetu Opolskiego

w zakresie opłat za usługi edukacyjne i inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Wyznacza się termin 5 dni roboczych na zapoznanie się z informacjami zawartymi w wystawionej elektronicznej karcie obiegowej i niezwłocznym ustosunkowaniu się do nich przez komórki organizacyjne w niej uwzględnione.

5. Instrukcje wypełniania obiegówki stanowią załącznik do komunikatu.

6. Elektroniczne karty obiegowe są przechowywane w systemie USOSweb